لاین بیولوژیک
پودر لیوفیلیزه اینترفرون بتا یک بی

لاین جامدات
کپسول اپرپیتانت 80/125
قرص مزالازین 500 آهسته رهش
قرص متیل فنیدات 20 آهسته رهش
قرص سولامر کربنات 800
قرص بیسموت ساب سیترات